vox class a

photo_2016-08-10_22-54-05

پاسخ مدار معروف topboostدرvox

جالب است بدانید که می توان یک مدار سینگل با دولامپ ساخت که مدار topboost را داشته باشد !

photo_2016-08-10_22-54-14

یک ایده برای جعبه .البته به علت عدم وجود سر ولوم ها ان جذابیت را نداره

photo_2016-08-10_22-54-18

نقشه فنی این vox رویایی

این دستگاه را می تونیدسفارش دهید زمان ساخت 3 هفته